Katedra Filologii Hiszpańskiej

Opis zadań

Działalność naukowa

Zakład Języka Hiszpańskiego i Językoznawstwa Stosowanego

prowadzi badania w zakresie:

 • pragmalingwistyki
 • analizy dyskursu
 • leksykologii
 • terminologii
 • komunikacji międzykulturowej
 • socjolingwistyki
 • psycholingwistyki
 • historii Hiszpanii
 • języka i kultury Galicji
 • zagadnień związanych z pragmatyką języka, w tym teoriegrzeczności językowej i argumentacji
 • struktury i strategii charakterystycznych dla języka potocznego
 • mechanizmów i struktury interakcyjnej występującej w językachhiszpańskim, włoskim, polskim
 • rytuałów językowych
 • analizy pragmatycznej struktury powtórzeniowej, m.in.reduplikacji leksykalnej

Zakład Językoznawstwa Hiszpańskiego i Ogólnego

prowadzi badania w zakresie:

 • językoznawstwa hiszpańskiego (opisowe i historyczne)
 • języka hiszpańskiego w Ameryce
 • językoznawstwa kontrastywnego
 • socjolingwistyki
 • lingwistyki etologicznej
 • lingwistyki
 • socjolingwistyki
 • dydaktyki języka hiszpańskiego
 • analizy języka środków masowego przekazu
 • języka kolokwialnego
 • metodyki nauczania języka hiszpańskiego
 • metodyki nauczania języków obcych
 • nowoczesnych technologi w nauczaniu języka hiszpańskiego
 • rozwijania kreatywności i potencjału uczniów nastoletnich
 • gamifikacji/grywalizacji w edukacji
 • paremiologii
 • etnolingwistyki/lingwistyki antropologiczna
 • języka i kultury Kraju Basków

Zakład Literatur Hiszpańskojęzycznych

prowadzi badania w zakresie:

 • literatury porównawczej (w szczególności studiów postzależnościowych, poezji współczesnej, recepcji literatury polskiej w krajach hiszpańskiego obszaru językowego)
 • hiszpańskiej i polskiej prozy okresu transformacji
 • modernizmu hiszpańskojęzycznego
 • literatury i społeczeństwa Ameryki Łacińskiej
 • eseistyki latynoamerykańskiej
 • filozofii kultury w Ameryce Łacińskiej
 • teorii literatury
 • przekładu artystycznego i teorii tłumaczenia
 • twórczości latynoamerykańskich pisarzy i pisarek pochodzenia żydowskiego

Działalność dydaktyczna

Filologia hiszpańska jest jednym z nowszych kierunków filologicznych oferowanych przez Uniwersytet Łódzki. Ze względu na ciągły rozwój społeczności hiszpańskojęzycznych: przyrost demograficzny, ekspansję kulturową i gospodarczą na wielu kontynentach hispanistyka jest jednym z najbardziej atrakcyjnych i przyszłościowych kierunków akademickich. Studia w zakresie hispanistyki łączą tradycję z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy: pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o języku, literaturze i kulturze krajów hiszpańskiego obszaru językowego, rozwijają umiejętności językowe przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej w oświacie (po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji), w wydawnictwach, w biurach tłumaczy, w szeroko pojętym sektorze turystycznym, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji.

Studia licencjackie na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM przewidują intensywne kształcenie w zakresie dwóch języków – hiszpańskiego i angielskiego, uzyskanie gruntownej wiedzy z językoznawstwa, traduktologii oraz literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego. Program studiów tworzony jest w oparciu o wyniki badań naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry Filologii Hiszpańskiej w obszarach takich, jak translatoryka, językoznawstwo komparatystyczne i stosowane oraz hiszpańskie i latynoamerykańskie studia kulturowe. Dzięki temu proponowana oferta dydaktyczna uwzględnia najnowsze wyniki badań w ww. zakresach i jest w najwyższym stopniu aktualna. Program studiów przewiduje również dodatkową specjalność związaną z językiem angielskim, w ramach której student zapoznaje się z podstawami historii, literatury i kultury USA, z uwzględnieniem elementów latynoskich, a także z gramatyką pedagogiczną języka angielskiego oraz gramatyką kontrastywną hiszpańsko-angielską.


Studia magisterskie na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ przewidują intensywne kształcenie w zakresie dwóch języków, hiszpańskiego i angielskiego, uzyskanie gruntownej wiedzy z językoznawstwa i literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego oraz pogłębienie wiadomości z traduktologii. Program studiów przewiduje również dodatkową specjalność „amerykanistyka filologiczna” związaną z językiem angielskim i hiszpańskim w USA.

Specjalizacje
Specjalności wybierane od I semestru:

LITERATUROZNAWSTWO

W programie specjalizacji szczególny nacisk położony jest na pogłębienie umiejętności analizy tekstu literackiego w kontekście wiedzy teoretyczno-literackiej i historyczno-literackiej, szczególnie w odniesieniu do współczesnej literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej. Student doskonali również umiejętność rozumienia i wykorzystanie tekstu krytycznego. Wiedza nabyta w ramach tej specjalności prowadzi do napisania pracy magisterskiej z literatury hiszpańskiej lub hispanoamerykańskiej.

JĘZYKOZNAWSTWO

Celem specjalności jest pogłębienie i doskonalenie umiejętności z zakresu takich dyscyplin językoznawczych jak m.in. gramatyka, leksykologia i stylistyka języka hiszpańskiego. Wiedza i umiejętności nabyte poprzez seminaria, zajęcia specjalizacyjne i wykłady monograficzne maja pomóc w napisaniu pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego, porównawczego, językoznawczych podstaw nauczania języka hiszpańskiego i związku języka z praktyką tłumaczeniową. W nabyciu ww. wiedzy i umiejętności mają pomóc przedmioty związane z językiem hiszpański w Ameryce i językiem angielskim oraz mediami w USADane kontaktowe

Katedra Filologii Hiszpańskiej

 • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-665-53-74 e-mail: www: filhiszp.uni.lodz.pl